Tal com preveu el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), a les assignatures del Centre d’Idiomes Moderns es treballen i s’avaluen totes les competències lingüístiques, és …