video

“Too good to be true!”. El repte d’avaluar de manera fiable la competència d’expressió escrita en el temps de la IA generativa

Tal com preveu el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), a les assignatures del Centre d’Idiomes Moderns es treballen i s’avaluen totes les competències lingüístiques, és a dir, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral i interacció oral (conversa). Des de l’aparició d’eines d’IA generativa, ha estat crucial reforçar les mesures per assegurar la identitat i auditoria de l’estudiant en les activitats per continuar garantint que els estudiants que aproven realment tinguin el nivell que s’acredita. En el context actual, hem trobat que les activitats d’interacció oral, en què els estudiants han de parlar amb un company de l’aula en temps real, són un dels indicadors més fiables del seu nivell. En el curs s’han implementat dues estratègies per intentar avaluar amb més confiança el nivell dels estudiants: primer, s’ha incrementat el pes de les activitats d’interacció oral; segon, s’ha desenvolupat un protocol que permet revisar les notes en cas de discrepàncies entre el nivell mostrat a les tasques d’interacció oral i el treball escrit lliurat.