video

Tàndem: el potencial formatiu de la revisió per parells síncrona

L’eina Tàndem permet que els estudiants mantinguin una conversa, estructurada a partir de pautes i resolució de reptes, i que quedi enregistrada, de manera que el docent pot fer-ne el retorn i l’avaluació asíncronament. Emprada en activitats de revisió per parells, permet treballar en dos estadis: després d’haver proposat millores en el treball escrit de l’altre, en la conversa posterior cal argumentar l’oportunitat o no d’incorporar els canvis suggerits.