video

Avaluació i microcredencialització de competències d’ocupabilitat de programa

Es proposa una metodologia basada en un portafolis digital (e-portfolio) per a l’avaluació, la microcredencialització i la visibilització de les competències d’ocupabilitat dels graduats universitaris. El portafolis permet presentar una col·lecció d’indicadors sobre les competències i els coneixements desenvolupats al llarg del programa, i també a partir d’experiències professionals i personals.