Avís legal

Dades del responsable

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI), i altra legislació complementària que es pugui aplicar, s’informa que el titular del lloc web és la Universitat Oberta de Catalunya —en endavant, la UOC—, amb domicili social a l’avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona, Espanya), amb el CIF núm. G60667813 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 842.

Com a persones usuàries, és important que conegueu aquests termes abans de continuar la navegació. La UOC es reserva la facultat de modificar les condicions per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, incorporarem la data de la darrera actualització de les condicions d’ús i us informarem dels canvis notificant-los a l’apartat de notícies de la web. 

Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés) de les pàgines web que formen part del lloc web https://uoc2thefuture.uoc.edu/ , incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició. 

Tota persona que accedeixi al web https://uoc2thefuture.uoc.edu/ accepta sotmetre’s a les condicions generals del lloc web vigents en cada moment. En cas que aquest lloc web ofereixi la utilització de certs serveis que puguin restar sotmesos a condicions particulars pròpies, aquestes darreres podran substituir, completar o modificar les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’ús d’aquests serveis, l’usuari o usuària ha de llegir les condicions que puguin ser aplicables.

Compromisos i obligacions de les persones usuàries

L’usuari o usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe ni l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites, lesives o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte als continguts d’aquest web, es prohibeix qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostres com a legítim titular.

En la utilització del lloc web, l’usuari o usuària es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets de la UOC o de tercers, o que pogués perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal del web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial i continguts amb llicència Creative Commons

L’usuari o usuària coneix i accepta que la totalitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tot el lloc web, així com tots els elements, la informació i els continguts d’aquest lloc web (a títol enunciatiu i no limitatiu: textos, imatges, gràfics, dissenys, programari i codi font, incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació de la informació, noms comercials, marques, dominis, logotips i qualsevol altre contingut que hi aparegui) són propietat de la UOC o aquesta disposta dels drets suficients atorgats pels seus titulars legítims per allotjar els continguts de tercers que s’alberguen a la plataforma.

Queden expressament prohibides a l’usuari o usuària del lloc web la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública (inclosa la posada a disposició en línia), extracció, reutilització i explotació, per qualsevol mitjà o procediment, de la totalitat o de part de qualsevol dels continguts o elements integrants d’aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització per escrit de la UOC, amb excepció dels casos en què estigui legalment previst, s’autoritzi expressament al lloc web amb indicació dels termes concrets d’ús o es tracti de continguts sotmesos a llicències Creative Commons, l’ús dels quals es regeix pels termes i condicions d’ús de la llicència Creative Commons de què es tracti. 

En cas que un usuari, una usuària o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un contingut determinat al web, ha de notificar aquesta circumstància a la UOC de la manera següent:

  • Ha d’indicar les dades personals de la part interessada titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de la part interessada.
  • Ha d’assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i una declaració expressa en la qual la part interessada es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web https://uoc2thefuture.uoc.edu/ proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. Així doncs, la UOC no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin a les pàgines web esmentades que són continguts propietat de tercers, ni la seva veracitat o actualització. En conseqüència, la UOC queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes. 

Exclusió de garanties i responsabilitat

La UOC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de programes maliciosos (malware) o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició de les persones usuàries en el lloc web.

La UOC no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

Així mateix, l’usuari o usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són plenament inescrutables i que, per tant, la UOC no pot garantir la inexistència de programes maliciosos o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de les persones usuàries o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que la UOC posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals d’ús del web https://uoc2thefuture.uoc.edu/ es regeixen exclusivament per les lleis de l’Estat espanyol. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquestes condicions generals, l’usuari o usuària i la UOC s’hauran de sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol persona usuària tingui algun dubte sobre aquestes condicions generals d’ús o qualsevol comentari sobre el lloc web, s’ha de dirigir a elearncenter@uoc.edu.